Wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

W skład czynności notarialnych wchodzi sporządzanie wypisów aktu notarialnego oraz odpisów lub wyciągów z innych dokumentów notarialnych. Wypis jest dosłownym powtórzeniem oryginału, nie zawiera jednak poprawek dokonanych na oryginale. Odpis odzwierciedla całą treść oryginału, wyciąg tylko jego część. Notarialnie poświadczony wypis, odpis lub wyciąg ma moc prawną oryginału, zgodnie z art. 109 prawa o notariacie. Notariusz może wydać wypis aktu notarialnego: stronom, osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, następcom prawnym tych osób lub innym osobom – po wyrażeniu zgody przez strony bądź na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu okręgowego.

Zgodnie z art. 110 § 3 prawa o notariacie w nagłówku wypisu zaznacza się, że wydany dokument jest wypisem. Na końcu wypisu zaznacza się, komu i kiedy wypis wydano. Wypis podpisuje notariusz i opatruje go pieczęcią. Jeżeli wypis ma więcej niż jeden arkusz musi być ponumerowany, połączony, parafowany i spojony pieczęcią. W przypadkach przewidzianych w ustawach notariusz przesyła informacje pisemne o sporządzonych dokumentach i wypisach sądom i innym organom państwowym.

Do wydawania wyciągów i odpisów stosuje się te same zasady co przy wypisach.

Projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Sporządzane na żądanie stron. Podpisanie aktu notarialnego zawsze poprzedza proces ustalania intencji stron oraz rozwiązań, które w danej sytuacji są dla stron najkorzystniejsze, a przy tym zgodne z prawem. Odbywa się to podczas rozmów z notariuszem-czasem jednej, kilku, a niejednokrotnie kilkunastu. Coraz częściej po wstępnym ustaleniu tekstu aktu notarialnego lub innego dokumentu, strony chcą wcześniej zaznajomić się z jego tekstem. Proszą wówczas o sporządzenie projektu takiego dokumentu. Pozwala to na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości oraz dokonanie zmian, zgodnych z wolą stron i przepisami przed podpisaniem aktu.

Sporządzenie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Katalog czynności wykonywanych przez notariusza, jest katalogiem otwartym. Proszę pamiętać, jestem od tego, by Państwu pomóc, dlatego zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co pozwoli Państwu mieć pewność i poczucie bezpieczeństwa, że Wasze czynności są zgodne z oczekiwaniami i prawem. Powstanie mojej Kancelarii ma właśnie odpowiadać na Państwa potrzeby.