Akty Notarialne

Akty notarialne to podstawowe czynności dokonywane przez notariusza. Zajmują one centralne miejsce wśród pozostałych czynności notarialnych świadczonych przez notariusza. Mają one szczególne znaczenie w obrocie prawnym. Przy sporządzaniu tego rodzaju dokumentu notariusz współuczestniczy w redagowaniu treści oświadczeń woli, spisuje treść tych oświadczeń-wcześniej złożonych przez strony, następnie odczytuje je stronom i po stwierdzeniu przez strony, że treść aktu notarialnego jest zgodna z zamierzeniami stawiających, zostaje podpisana przez notariusza oraz strony. Co do zasady, każdej umowie pomiędzy stronami można by nadać formę aktu notarialnego, jednakże niekiedy jest to wymagane wprost przez przepisy. Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U 1991 Nr 22 poz. 91 ze zm.) "Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych)." Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę aktu notarialnego, czynność dokonana przez notariusza bez zachowania tej formy jest nieważna (art. 73 §2 kodeksu cywilnego).

Formę aktu notarialnego będą miały między innymi następujące czynności:
Związane z nieruchomościami:
 • umowa sprzedaży,
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu,
 • przeniesienie praw do ROD,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie służebności,
 • darowizna,
 • dożywocie,
 • zamiana nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • najem okazjonalny,
 • użytkowanie.
Związane z dziedziczeniem:
 • testament,
 • testament z poleceniem,
 • testament z zapisem,
 • wydziedziczenie,
 • zrzeczenie się dziedziczenia,
 • zapis windykacyjny,
 • poświadczenie dziedziczenia (APD),
 • odebranie oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku,
 • dział spadku,
 • wykonawca testamentu.
Związane z prowadzeniem szeroko rozumianej działalności gospodarczej:
 • umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • zbycie udziałów w spółce,
 • poświadczenie podpisów,
 • pełnomocnictwa,
 • sprzedaż przedsiębiorstwa,
Związane z życiem rodzinnym:
 • rozdzielność majątkowa,
 • rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków,
 • rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • ograniczenie wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • pełnomocnictwa,
 • ugody rodzicielskie,
 • umowy o alimentację,
 • podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej ze spłatami/bez spłat,
 • służebności,
 • użytkowanie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem wspólnym,